Nazisters mötesfrihet är begränsad

Civil Rights Defenders överklagar beslutet att tillåta Nordiska Motståndsrörelsens närvaro under Almedalsveckan. Nazisternas alltmer frekventa närvaro i det offentliga måste begränsas genom att polisen börjar använda redan tillgänglig lagstiftning.

nmr_borlange_WEBB_sRGB_1280px_72dpi

I går lämnade Civil Rights Defenders in ett överklagande av det tillstånd till allmän sammankomst som polisen lämnat till Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) under Almedalsveckan. Vi gör det för att NMR är en nazistisk organisation med en tydlig anti-demokratisk våldsideologi grundad på tron om en rasöverlägsenhet och på ett rashat som i modern tid lett till förföljelse och förintelse av oliktänkande, judar, romer, hbt-personer och funktionshindrade.

Nazisters yttrandefrihet är begränsad genom internationell och nationell lagstiftning. De ska i vissa sammanhang inte tillåtas utrymme att ens genom sin blotta närvaro sprida sina hot och sitt hat. Lagstiftningen både kan och bör användas inför Almedalsveckan, som är en unik manifestation för allt det nazisterna hatar – demokrati, internationalism, mångfald och öppenhet – och vars deltagare hotas, sannolikt kartläggs och definieras som folkförrädare av NMR.

Våldsaspekten är inte obetydlig. Expo har kartlagt 159 av NMR:s mest aktiva medlemmar och betecknar den som Sveriges största och farligaste nazistorganisation. En dryg fjärdedel av medlemmarna dömdes för vålds- eller vapenbrott enbart under 2015. Fler än hälften är dömda för någon form av brott.

Vi har under lång tid kunnat följa hur nazisterna anpassat sig för att kunna sprida sitt budskap och samtidigt framstå som rumsrena och inte gripas av polis så snart de visar sig eller öppnar munnen. Uniformen må skifta men budskapet går aldrig att ta miste på – de är beredda att med alla tillgängliga medel ta makten, beväpna sina anhängare, deportera ”rasfrämlingar” och straffa oliktänkande (”folkförrädare”) med döden om så krävs. Den hatpropaganda de manifesterar är så uppenbar att de med lätthet kan överträda gränsen för sin yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet så snart de i organiserad form framträder på offentlig plats.

Det finns flera exempel på sammanhang där nazisternas mötesfrihet borde begränsats. Hösten 2016 demonstrerade medlemmar ur NMR tillsammans med andra nynazister i ”Folkets demonstration” på Raoul Wallenbergs torg. Sedan, på minnesdagen av Kristallnatten 9:e november, marscherade NMR genom centrala Stockholm med start från Kungsträdgården. Mitt i mellan Raoul Wallenbergs torg och Kungsträdgården ligger Stockholms synagoga, en helig plats för många förintelseöverlevare och anhöriga till människor som avrättades av nazisterna på 40-talet. Det är inte svårt att förstå att synagogans besökare känner sig hotade av nazisternas uniformerade närvaro.

Raoul Wallenberg, som räddade 10 000-tals judar undan Förintelsen, hade förmodligen vänt sig i sin grav vid vetskapen om att nazister tillåts använda en minnesplats för Förintelsen uppkallad efter honom för att sprida sitt hat. Eller att nazister tillåts demonstrera på minnesdagen för Kristallnatten, som var startskottet för världshistoriens största folkmord. Tala om att demokratin slår knut på sig själv.

Det är inte nödvändigt eller ens skyddsvärt i ett demokratiskt samhälle, att nazisterna ska få demonstrera på datum eller platser som är av historisk betydelse. Det är som att tillåta Al-Qaida att demonstrera på Ground Zero den 11:e september.

I Falun på första maj demonstrerade över 500 nazister från NMR med slagord som ”folkgemenskap, nationalsocialism” och ”nordisk revolution, ingen pardon”. 1998 nekade polisen i Stockholm det nazianstrukna Ny demokrati/ Konservativa partiet tillstånd att demonstrera på första maj. Beslutet överklagades till kammarrätten som fastställde länsrättens dom: Polisen gjorde rätt då det fanns ”en tydlig koppling till nazism till den sökta demonstrationen och att liknande demonstrationer i normalfallet medfört svår oordning, mycket stor fara för de närvarande och allvarliga störningar av trafiken”. På den tiden var polisens taktik dessutom att ingripa mot demonstrerande nazister vid minsta fall av lagöverträdelse. Trots att samma och tyngre argument för att neka tillstånd fortfarande är giltiga, tillåts nazisterna numera demonstrera på första maj. I bästa fall grips de nazister som är mest uppenbara i sin brottslighet.

Enligt folkrätten har Sverige otvetydigt en skyldighet att bedriva ett effektivt arbete mot hatbrott och spridande av rasistisk och våldsbejakande propaganda. Svensk lag ska tolkas i enlighet med internationella människorättsnormer. Ändå har Sverige under lång tid kritiserats av FN, Europarådet och internationella människorättsorganisationer som Civil Rights Defenders för att inte agera i tillräcklig utsträckning mot rasism och främlingsfientlighet.

Mötes- och demonstrationsfriheten tillhör våra mest grundläggande rättigheter och är både en förutsättning för demokratiska beslut och en garanti för demokratins fortlevnad. Utövandet av denna frihet medför emellertid ansvar och skyldigheter och kan därför underkastas vissa inskränkningar, särskilt om den står i strid mot andra fri- och rättigheter. Som när andra Almedalsbesökare känner sig hotade och inte vågar använda sin yttrandefrihet på grund av nazisternas närvaro.

I enlighet med ordningslagen kan polisen neka en allmän sammankomst av hänsyn till ordningen och säkerheten vid sammankomsten eller i dess omedelbara omgivning. Polisen har också rätt att förbjuda en allmän sammankomst om det vid tidigare sammankomster av samma slag uppkommit svårare oordning eller om den har medfört avsevärd fara för de närvarande. Ett sådant förbud får endast meddelas om det kan befaras förekomma lagstridigt handlande, oordning, fara för de närvarande och mindre ingripande åtgärder till förebyggande härav inte är tillräckliga.

NMR visar gång på gång att de har ett våldskapital som de inte tvekar använda mot sina motståndare i det öppna, demokratiska samhället. Deras sammankomster medför konsekvent och undantagslöst oordning, våld och hot om våld, rasistiska uttryck och annan brottslighet. De medför fara för de som närvarar och leder till att rädsla och en känsla av vanmakt sprider sig – främst hos utsatta grupper, som exempelvis romer, judar, hbt-personer och bland människor med rötter i utlandet men även hos andra som av nazisterna definierar som ”folkförrädare”. Känslan av utsatthet ökar när samhället inte ingriper.

Civil Rights Defenders kräver att polisen använder sig av befintlig lagstiftning för att skydda grundläggande demokratiska intressen som väger tyngre än nazisternas rätt till yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Som en början vill vi att NMR nekas tillstånd att anordna en allmän sammankomst i Almedalen.

Annonser