Om Civil Rights Defenders

Kirgizistan 2007Civil Rights Defenders är en oberoende expertorganisation utan kopplingar till statliga myndigheter eller strukturer. Vi arbetar för människor vars medborgerliga och politiska rättigheter kränks eller riskerar att kränkas, i Sverige och i de länder i världen där respekten för de mänskliga rättigheterna är som sämst.

Vi anser att en värld där människors friheter och rättigheter respekteras också är en säkrare värld att leva i. Den vision vi strävar efter att uppnå genom vårt arbete är en fredlig och säker värld med frihet och rättvisa för alla.

Minsk presidentvalet -06För att kunna uppnå denna vision arbetar vi för att människor ska få tillgång till de medborgerliga och politiska rättigheter som världens stater är skyldiga att förse dem med. Det är ett arbete vi utför i samarbete med lokala människorättsförsvarare som har nära till dem vars rättigheter kränks. Genom sin ständiga närvaro kan de vara en motvikt till statsmakten och därigenom bidra till en sundare maktbalans och en positiv samhällsutveckling.

De mänskliga rättigheterna är ständigt och överallt utsatta för hot och påfrestningar, i såväl totalitära stater som i nya och gamla demokratier. Civil Rights Defenders är en aktiv del av det civila samhället i Sverige samtidigt som vi stärker människorättsförsvarare i diktaturer och i länder som tidigare haft auktoritära regimer eller varit krigsdrabbade. Vårt uppdrag, vår mission, kan i en mening formuleras som att vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som arbetar för samma sak.

Civil Rights Defenders använder i huvudsak tre arbetsmetoder:

Granskning och ansvarsutkrävning

Vi granskar statsmakten och utkräver ansvar när lagar eller deras tillämpning står i strid med de medborgerliga och politiska rättigheterna. Vi driver rättsprocesser mot stater och makthavare som kränker människors rättigheter. Vi arbetar nära våra samarbetspartner och de människor vars rättigheter kränkts vilket gör att vi har god kännedom om situationen och förutsättningarna för arbetet. Vårt rättighetsbaserade arbete, vårt oberoende och vår specialkompetens gör det svårt för statsmakten att ifrågasätta våra krav.

Informations- och påverkansarbete

Vi informerar och påverkar beslutsfattare med hjälp av den information vi själva eller i samarbete med lokala människorättsförsvarare inhämtat och granskat. I totalitära stater når vi ut med oberoende information till människor genom alternativa medier och andra fora för diskussion och debatt. Vi använder våra nätverk och kontakter, driver kampanjer och lobbying och informerar genom seminarier, rapporter, internet, utskick, med mera.

Stöd och utveckling

Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att vi och våra partner utvecklas med den. Vi använder vårt internationella nätverk av människorättsförsvarare för att stärka oss och våra partnerorganisationer. Vi uppmärksammar situationen för människorättsförsvarare i våra länder och ger dem det stöd de behöver för att kunna fortsätta med, och utveckla, sitt viktiga arbete. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår egen och våra partnerorganisationers metoder för rapportering och resultatstyrning.

Annonser